You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

phone

Heeft u vragen? Klantenservice: 085 - 130 16 50

Zakelijk radiatoren kopen

Zakelijke klant? Profiteer nu van kortingen tot 10%

home-icon

  • Cart

  • U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

Algemene voorwaardenArtikel 1 Definities

1.       EGE Bouwmaterialen (hierna: EGE) is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt het verkopen en installeren van radiatoren, radiator aansluitmateriaal, tegels, laminaat en sanitair. EGE is heeft een webshop en een afhaallocatie.  

2.       In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van EGE en EGE de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

3.       In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen EGE en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

4.       In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door EGE en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het verkopen en installeren van radiatoren, alsmede alle andere door EGE ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

5.       In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Webshop' verstaan: het online platform van EGE waar Opdrachtgever producten kan kopen.

6.       In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website https://radiatorkopen.nl en alle andere Website’s van EGE.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1.       De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en EGE gesloten Overeenkomsten waarbij EGE Diensten aanbiedt of producten levert.

2.       Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met EGE overeengekomen.

3.       Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4.       De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

1.       Alle offertes van EGE zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  

2.       De Opdrachtgever kan contact opnemen met EGE via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. EGE zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging.

3.       Opdrachtgever kan tevens bestellingen plaatsen op de Website. De Overeenkomst komt dan tot stand middels het plaatsen van de bestelling.

4.       Als EGE een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. EGE kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.       Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van EGE dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij EGE deze schriftelijk bevestigt.

6.       Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door EGE.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1.       EGE zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren. 

2.       EGE heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.       Bij het inschakelen van derden zal EGE de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door EGE worden doorbelast aan Opdrachtgever.   

4.       De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan EGE aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan EGE worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan EGE zijn verstrekt, heeft EGE het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.       De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat EGE zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6.       Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever EGE hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. EGE dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

1.       Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen EGE en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2.       Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3.       Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van EGE op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4.       Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen EGE en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

 

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1.       EGE is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat EGE goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2.       Voorts is EGE bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.       Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is EGE gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 7 Annulering

1.       Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.

2.       Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door EGE.

3.       Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Opdrachtgever als leidend geldt.

4.       Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.

5.       Indien Opdrachtgever een consument is, kan hij de Overeenkomst binnen 14 dagen annuleren, ongeacht de redenen, ook indien de Producten verzonden zijn.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling

1.       Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Tevens is EGE gerechtigd reiskosten in rekening te brengen.

2.       Alle genoemde bedragen in de factuur zijn in euro's en exclusief BTW en verzendkosten, tenzij anders vermeld. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

3.       EGE heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4.       Betaling dient direct via de Webshop te geschieden, of middels contante betaling bij levering.

5.       De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan EGE mede te delen.

6.       Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.       Indien EGE besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 9 Verzending en bezorging

1.       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Rotterdam.

2.       Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing zoals beschreven in artikel 10 lid 2.

3.       EGE bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. EGE kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger.

4.       De levertermijn van EGE is 5 werkdagen. Indien Producten worden verzonden met Post NL of andere postbezorgers, wordt de levertermijn van deze postbezorgers in acht genomen. Deze termijnen gelden slechts bij benadering, zoals gesteld in artikel 11 lid 3.

5.       Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Opdrachtgever beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

 

Artikel 10 Retournering

1.       De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)verplichten. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Als de consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. De consument stuurt het product terug, of geeft het product af aan (een gemachtigde van) ons, binnen 14 dagen na de herroeping. De consument stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat, verpakking en volgens de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

2.       Het gehele door Opdrachtgever betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen veertien (14) dagen na melding van Herroeping van het Product volledig teruggestort. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere betaalmethode. De terugbetaling is voor u kosteloos.

3.       Na deze termijn is kosteloze retournering mogelijk indien Opdrachtgever kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Opdrachtgever is veroorzaakt. Opdrachtgever heeft de keuze om het Product kosteloos te laten vervangen of het betaalde bedrag teruggestort te krijgen.

4.       Indien Opdrachtgever besluit de Producten te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt EGE dit dan ook na te laten. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument mag het product slechts uitpakken of gebruiken als dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag gebruiken en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Als u niet zorgvuldig met het product omgaat en het product is hierdoor beschadigd, dan bent u aansprakelijk voor de waardevermindering van het product. U bent niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product, als wij u voor of bij het sluiten van de Koopovereenkomst niet alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht hebben verstrekt.

5.       Opdrachtgever kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf, of het Product laten ophalen door EGE Bouwmaterialen. Indien EGE Bouwmaterialen het Product komt ophalen betaalt Opdrachtgever hiervoor €30,- (zegge: dertig euro). Indien Opdrachtgever een zelfgekozen postbedrijf inschakelt komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.

6.       Na deze termijn is retournering eveneens mogelijk indien Opdrachtgever een verkeerd Product heeft besteld, maar terugbetaling zal dan geschieden in de vorm van een tegoed dat besteed moet worden in de Webshop. Bovendien zal Opdrachtgever de kosten van retournering dragen.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1.       De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. EGE is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van onjuist advies, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2.       De Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van EGE.

3.       De levertermijn als genoemd in artikel 9 lid 3 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is EGE nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is EGE enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.

4.       EGE is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van EGE, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan EGE om, als een door EGE ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

5.       EGE is niet aansprakelijk indien de toon van de kleur van tegels, radiatoren of laminaat per pak verschilt. Tevens is EGE niet aansprakelijk indien de toon van de kleur van tegels, radiatoren of laminaat afwijkt van de foto, tenzij dit in redelijkheid niet van Opdrachtgever kan worden verwacht.

6.       EGE is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

7.       EGE is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

8.       EGE is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.

9.       De Opdrachtgever vrijwaart EGE voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

10.   Indien EGE aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van EGE met betrekking tot haar Diensten.

11.   De aansprakelijkheid van EGE is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien EGE niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

12.   De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EGE.

13.   Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht

1.       Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van EGE, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2.       Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van EGE zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van EGE, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3.       In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4.       Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal EGE overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die EGE heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13 Garantie

1.       EGE biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat EGE de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij EGE te worden gemeld.

2.       De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.

3.       De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.

4.       De periode van garantie is twaalf (12) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.

5.       Indien EGE herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Opdrachtgever.

6.       Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van de wet.

 

Artikel 14 Reclames

1.       Opdrachtgever is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

2.        Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk aan EGE te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3.       Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één (1) maand schriftelijk te worden gemeld bij EGE overeenkomstig het bepaalde in Lid 2.

 

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

1.       Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. EGE kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

1.       EGE behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2.       Alle door EGE geleverde zaken blijven eigendom van EGE en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Opdrachtgever in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van EGE worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.

3.       Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan EGE van gegevens. Opdrachtgever zal EGE vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 17 Identiteit van EGE

1.       EGE is bij de KvK geregistreerd onder nummer 65516664 en draagt btw-identificatienummer NL856143856B01. EGE is gevestigd aan de Kortewelle 26 (3075 WS) te Rotterdam.

2.       EGE is per e-mail te bereiken via info@radiatorkopen.nl of middels de Website https://radiatorkopen.nl en telefonisch op 085 - 130 16 50

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.       Op de rechtsverhouding tussen EGE en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

2.       Alle geschillen die tussen EGE en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.

 

Artikel 19 Klachten

1.       We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@radiatorkopen.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

De waardering van www.egebouwmaterialen.nl bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.8/10 gebaseerd op 251 reviews.

Wattage calculator